Počet návštev:


Profil

JUDr. Miroslav Korch poskytuje právne služby ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod poradovým číslom 1247. Zároveň je zapísaný v zozname správcov vedenom na Ministerstve Spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1137. Správcovskú činnosť vykonáva v obvode Krajského súdu v Prešove.

JUDr. Miroslav Korch poskytuje právne služby najmä v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:

- občianske právo (vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo)
- pozemkové právo
- obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo)
- konkurz a reštrukturalizácia
- trestné právo
- správne právo
- zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi

Mojím cieľom je poskytovať vysoko odborné a flexibilné právne služby, čestne a svedomito podľa potrieb klienta s dôrazom profesionálne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta....

JUDr. Miroslav Korch


Copyright © 2007 JUDr. Miroslav Korch. All Rights Reserved